Acer Device Fast-lane 1.0.3013

Acer Device Fast-lane 1.0.3013

Acer Incorporated – Shareware – Windows
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
Acer thiết bị ngõ nhanh cho phép bạn nhanh chóng xem nếu một số chức năng máy tính của bạn được bật hoặc tắt: chế độ Aiplane, Wi-Fi, Bluetooth, Touchpad lock, Caps lock, Scroll lock.

Tổng quan

Acer Device Fast-lane là một Shareware phần mềm trong danh mục Màn hình nền được phát triển bởi Acer Incorporated.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 377 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Acer Device Fast-lane là 1.0.3013, phát hành vào ngày 23/01/2014. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/10/2012. Phiên bản phổ biến nhất là 1.0.3013, được sử dụng bởi 42 % trong tất cả các cài đặt.

Acer Device Fast-lane đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Acer Device Fast-lane đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Acer Device Fast-lane!

Cài đặt

người sử dụng 377 UpdateStar có Acer Device Fast-lane cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản